Deklaracja dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności

Pałac Kultury Zagłębia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Blog Za Kulisami (blog.palac.art.pl)

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • 1.3.1, 4.1.2 – Elementy formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych
 • 1.4.3 AA – Niedostateczny kontrast na całej stronie pomiędzy treścią i tłem. Brak możliwości przełączenia strony w tryb wysokiego kontrastu.
 • 2.1.4 A – Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych służących do nawigacji na stronie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Sprawdzenia dokonano za pomocą narzędzia aXe. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Długokęcka, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@palac.art.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32-733-88-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy Placu Wolności 1

 1. Miejsca parkingowe: Obecnie za budynkiem PKZ, od strony wschodniej na parkingu przy ulicy Górników Redenu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W niedalekiej przyszłości planujemy przygotować jeszcze 2 miejsca przed PKZ od strony ulicy Górnikównbsp; Redenu przy podjeździe dla wózków inwalidzkich.
 2. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz: Z przodu budynku po lewej i prawej stronie znajdują się 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich.
 3. Poręcze przy schodach na zewnątrz: Przy schodach przed budynkiem PKZ nie ma poręczy, ale podjazdy dla wózków inwalidzkich wymienione powyżej posiadają poręcze.
 4. Oznaczenie schodów na zewnątrz dla osób niedowidzących: Schody przed budynkiem nie są oznaczone. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
 5. Oznaczenie drzwi wejściowych: Drzwi wejściowe nie są oznaczone w sposób widoczny dla osób niedowidzących. Rekomendujemy korzystanie z dzwonka.
 6. Dzwonek: Dzwonek znajduje się przy środkowych frontowych drzwiach wejściowych do budynku na wysokości około 100-110 cm od podłoża. Jest oznaczony kontrastującym kolorem. Jego naciśnięcie przywołuje pomoc osoby z punktu informacyjnego, która jest do Państwa dyspozycji w godzinach pracy instytucji.
 7. Szerokość drzwi wejściowych: Drzwi wejściowe mają szerokość dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością, otwierają się także dwuskrzydłowo. Aby skorzystać z pomocy pracownika punktu informacyjnego, prosimy przywołać go dzwonkiem znajdującym się przy środkowych drzwiach.
 8. Poręcze przy schodach w holu głównym na parterze: Na parterze przy wejściu głównym brak jest poręczy przy schodach. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
 9. Oznaczenie schodów wewnątrz budynku: Schody w holu głównym nie są oznaczone dla potrzeb osób niedowidzących. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
 10. Platforma dla osób niepełnosprawnych parter: Platforma znajduje się przy wejściu głównym po lewej stronie, obsługuje ją pracownik punktu informacyjnego.
 11. Platforma dla osób niepełnosprawnych poziom -1: Na poziomie -1 przy wyjściu z galerii sztuki znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana jest przez pracowników BMS oraz pracowników Galerii Sztuki.
 12. Oznaczenie dojścia do wind: W obecnej chwili nie mamy oznaczeń dojścia do wind, ale pracownik punktu informacyjnego służy dla Państwa pomocą. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
 13. Obniżona lada przy punkcie informacyjnym: Lada przy punkcie informacyjnym dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz na wózkach inwalidzkich.
 14. Okienko kasowe: Okienko kasowe nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale wszelkich transakcji, takich jak zakup czy zwrot biletu lub opłaty za zajęcia można dokonać przez internet.
 15. Dostępność kawiarni: Wejście oraz wysokość lady, a także układ stolików umożliwiają korzystanie z kawiarni osobom z niepełnosprawnością ruchową. Kawiarnia znajduje się na parterze z prawej strony holu głównego, w razie konieczności rekomendujemy pomoc pracownika punktu informacyjnego.
 16. Oznaczenia wind dla osób niedowidzących i niewidomych: Brak oznaczeń drzwi od windy, przycisk przywołujący windę znajduje się z prawej strony na wysokości ok 75 cm od podłogi. Przyciski wewnątrz windy są oznaczone alfabetem Braille’a, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
 17. Szatnie: Po obu stronach holu w kieszeniach znajdują się szatnie, które czynne są podczas każdego wydarzenia odbywającego się w Sali teatralnej. W szatni są niskie blaty, osoba na wózku nie będzie miała problemu, aby z niej skorzystać. Zdarza się, że podczas niektórych wydarzeń czynna jest tylko jedna szatnia.
 18. Miejsca dla wózków inwalidzkich w Sali teatralnej: W Sali teatralnej znajdują się 4 miejsca dla wózkównbsp; inwalidzkich. Ze względu na bezpieczeństwo osób na wózkach, miejsca te znajdują w ostatnim rzędzie z lewej strony przy drzwiach wyjściowych. Aby zarezerwować miejsce dla wózków na konkretne wydarzenie, należy skontaktować się telefonicznie z kasą lub działem organizacji imprez i widowni. Miejsca dla opiekuna osoby niepełnosprawnej można dokupić w miarę ich dostępności. Ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości aby osoby na wózkach inwalidzkich siedziały w bliższych rzędach. Osoby posiadające trudności z poruszaniem się, chodzące o kulach lub o balkoniku, proszone są o rezerwowanie miejsc w tylnych rzędach, tak, aby można było w razie potrzeby sprawnie przeprowadzić ewakuację.
 19. Toalety dla osób niepełnosprawnych: Na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obecnej chwili nie mamy oznaczeń dojścia do toalet, ale pracownik punktu informacyjnego służy dla Państwa pomocą. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
 20. Winda na poddasze: Winda prowadząca na poddasze znajduje się w lewym skrzydle budynku, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
 21. Możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym: Istnieje możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym.
 22. Dostęp dla osób niepełnosprawnych na scenę oraz do garderób: Dostęp na scenę dla osób występujących na wózkach inwalidzkich jest możliwy po uprzednim ustaleniu szczegółów z realizatorem wydarzenia z ramienia PKZ. Niestety w kulisach i garderobach nie posiadamy toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom Kultury w Ząbkowicach ul. Chemiczna 2

 1. Miejsca parkingowe: Na parkingu przed domem kultury po prawej stronie tuż przy podjeździe dla wózków znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Podjazd dla wózków: Z prawej strony przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Oznaczenie schodów na zewnątrz dla osób niedowidzących: Schody przed budynkiem nie są oznaczone. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie takich oznaczeń.
 4. Dostęp osób na wózkach inwalidzkich do Sali teatralnej oraz gimnastycznej jest utrudniony ze względu na schody i brak windy oraz platformy, ale osoba taka może skorzystać z zasobów Sali kameralnej i Sali lustrzanej.
 5. Dostęp do biur oraz sekretariatu jest również utrudniony ze względu na ich umiejscowienie na pierwszym piętrze. Rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika portierni, który poprosi pracownika biura czy sekretariatu, aby zszedł do Państwa na dół.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych: Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w holu na parterze.
 7. Szatnia znajdująca się po prawej stronie przy wejściu ma niskie blaty i osoba na wózku inwalidzkim nie będzie miała kłopotu, aby z niej skorzystać.
 8. Możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym: Istnieje możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym.

Klub Osiedlowy Krąg, ul. Ludowa 19A

 1. Budynek klubu usytuowany jest na poziomie 0. Drzwi wejściowe znajdują się wzdłuż pasażu przy ulicy Ludowej. Wejście główne jak i wejście boczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wejściu głównym znajduje się niski próg.
 2. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości ok 100-110 cm od podłoża.
 3. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu przy wejściu głównym. 4. Sala główna oraz pracownie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. 5. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Osiedlowy Helikon, ul. Wojska Polskiego 45

 1. Przed wejściem do budynku na parkingu osiedlowym znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 2. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków.
 3. Drzwi wejściowe są szerokie i dwuskrzydłowe.
 4. Po prawej stronie holu znajduje się szatnia przystosowana dla osób na wózkach.
 5. Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Wejście na salę główną jest szerokie lecz po 3 stopniach w dół.
 7. Pracownie i biuro na 1 piętrze. 8. Brak windy. 9. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Unikat, ul. Kasprzaka 46

 1. Brak miejsc parkingowych przed siedzibą klubu.
 2. Wejście do klubu dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się z drugiej strony budynku i jest wspólnym wejściem do spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Osoba na wózku inwalidzkim może korzystać z Sali teatralnej w klubie.
 4. Niestety toaleta nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością.
 5. Brak oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących.
 6. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Klub Zodiak, ul. Tysiąclecia 10

 1. Klub zlokalizowany jest w środku osiedla, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drzwi wejściowe są szerokie i dwuskrzydłowe.
 3. Toaleta jest tylko częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących.
 5. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wydarzeń odbywających się w dużej Sali w klubie.
 6. Pracownicy klubu służą pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Świetlice środowiskowe

Tylko świetlica w Łęce jest częściowo dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tam podjazd dla wózków, toaleta dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia świetlicy dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki niestety nie zostały do tej pory dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości będziemy starali się dostosowywać nasze obiekty.